top of page
Image by Marcelo Leal

Poznaj nasz zespół

20210629jp_067.jpg

dr hab. Mariola Wołk, prof. UWM

koordynatorka projektu

Profesor w Katedrze Języka Polskiego, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Stowarzyszenia Slawistów POLYSLAV, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej UW. Jest absolwentką studiów polonistycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół zagadnień semantycznych i składniowych, a wcześniej także wokół tekstologii (problem gatunków mowy). Pracę doktorską na temat Ogłoszenie jako akt mowy i gatunek tekstu. Studium z semantyki i składni napisała pod kierunkiem prof. Adama Dobaczewskiego (obrona odbyła się w czerwcu 2005 roku na Wydziale Filologicznym UMK). Stopień doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa uzyskała w 2015 r. na Wydziale Humanistycznym UWM na podstawie rozprawy Nonsens i zjawiska pokrewne. Studium semantyczne. Jest autorką szeregu artykułów, z których większość ukazała się w czasopismach ogólnopolskich (Poradnik Językowy, Polonica, Prace Filologiczne, Język Polski), a część za granicą (w wydawnictwie Otto Sagner w Monachium), oraz dwóch publikacji książkowych. Pierwsza dotyczy problematyki semantycznego opisu nazw zachowań językowych: słowa ogłoszenie i wyrażeń pokrewnych. Druga poświęcona jest rozważaniom problemów definiowania nazw dewiacji epistemicznych, głównie jednostek języka reprezentujących pojęcie nonsensu i pojęcia pokrewne (takie jak np. 'absurd', 'bezsens', 'nielogiczność' czy 'bzdura'). Aktualny przedmiot badań stanowią leksykalne wykładniki pojęcia dziwności i zdziwienia na tle pojęć bliskich im semantycznie, m.in. takich jak: z jednej strony 'zadziwienie', 'zaskoczenie', 'zdumienie', z drugiej zaś np. 'dziwaczność', 'osobliwość', 'specyficzność', 'nieokreśloność'.

dr Monika Czerepowicka

Jest adiunktem w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego. Studia polonistyczne ukończyła w 2000 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Praca magisterska przygotowana pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Świdzińskiego nosiła tytuł Słownik syntaktyczny polskich czasowników. W 2006 r. na Wydziale Humanistycznym UWM obroniła rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Zygmunta Saloniego pod tytułem Opis lingwistyczny wyrażeń niestandardowych składniowo typu na lewo, do dziś, po trochu, na zawsze we współczesnym języku polskim (recenzenci: dr hab., prof. UW Włodzimierz Gruszczyński, prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, UWM). Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół rygorystycznego opisu współczesnej polszczyzny, zagadnień lingwistyki korpusowej. Od 2001 r. jest współpracownikiem Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczyła w pracach nad znakowaniem morfosyntaktycznym korpusu IPI PAN, słownikiem elektronicznym nazw własnych. Współautorka słownika gramatycznego jednostek frazeologicznych współczesnej polszczyzny ogólnej SEJF (współautorka: Agata Savary) oraz słownika paradygmatów werbalnych jednostek frazeologicznych VERBEL (współautorzy: Iwona Kosek, Sebastian Przybyszewski). W latach 2013–2017 reprezentant Polski w międzynarodowej sieci naukowej PARSEME – Parsing and multi-word expression. Towards linguistic precision and computational efficiency in natural language processing PARSEME (członek Management Committee). W latach 2017–2019 zaangażowana również w projekt D/P-IPHRAS: Interphraseologie als Element der Wissenschaftssprache (D/P-IPHRAS: Interfrazeologia jako element języka nauki), realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Jenie.

Monika.jpg
Iza Matusiak-Kempa.jpg

dr hab. Iza Matusiak-Kempa, prof. UWM

Profesor w Katedrze Języka Polskiego. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W 2006 r. obroniła rozprawę doktorską Antroponimia mieszkańców komornictwa jeziorańskiego w latach 1500-1772, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Biolik. Jej obecne prace poświęcone są głównie współczesnym i historycznym nazwom własnym (przede wszystkim nazwom osobowym) opisywanym w kontekście kulturowym i  aksjologicznym.

prof. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska

Od 1996 r. zatrudniona na Uniwersycie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (wcześniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie) na stanowisku asystenta, potem adiunkta, obecnie profesora nadzwyczajnego. Autorka 4 monografii, współredaktor 7 monografii wieloautorskich (kolejne są obecnie w opracowaniu edytorskim), ponad 60 artykułów i recenzji naukowych, kilku recenzji wydawniczych książek i  kilkudziesięciu artykułów, zleconych przez redakcje różnych czasopism naukowych. Uczestniczka około 40 konferencji naukowych i  współorganizatorka 13. Wykonawca grantu MNiSW „Polskie internetowe grupy dyskusyjne – Analiza językowa i charakterystyka gatunku” (2008-2011). Laureatka II Nagrody Naukowej im. Wojciecha Kętrzyńskiego za rok 2001 ufundowanej przez Ośrodek Badań Naukowych i Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz 9 nagród Rektora UWM i 2 rocznych stypendiów przyznawanych dla pracowników wykazujących szczególną aktywność w nauce.

7b82c8c9-6b52-41b9-8ded-ce5dffba0281-552
Kasia2_małe.jpg

dr Katarzyna Witkowska

koordynatorka ds. promocji i obsługi technicznej

Studia polonistyczne ukończyła w 2014 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W 2019 roku z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt. „Kategoria czasu i trybu w paradygmatach zwrotów frazeologicznych”, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Iwony Kosek, prof. UWM (recenzowali: dr hab. Jarosław Liberek, prof. UAM oraz dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak z UMK w Toruniu). Jej zainteresowania naukowe niezmiennie koncentrują się wokół gramatyki współczesnej polszczyzny, frazeologii i kultury języka, a w ostatnim czasie również wokół zagadnień związanych z NLP (przetwarzaniem języka naturalnego).

 

Jest autorką artykułów z zakresu paradygmatów jednostek nieciągłych, w latach 2014–2018 była wykonawczynią w grancie NCN „Opis paradygmatyczny polskich frazeologizmów czasownikowych. Słownik elektroniczny” (główni wykonawcy: dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM, dr Monika Czerepowicka, dr Sebastian Przybyszewski). Brała także udział w pracach badawczo-rozwojowych w ramach projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; w 2019 roku była członkinią projektu „Automatyczny recenzent – system zaawansowanych rekomendacji książek”, w latach 2019–2021 uczestniczyła w pracach pn. „Technologia kontekstowego rozumienia języka pisanego na potrzeby poprawy błędów oraz automatycznej oceny zrozumiałości tekstu (GoodWrite.pl)” – jako językoznawczyni, a także koordynatorka ds. marketingu i komunikacji, a obecnie jest zaangażowana w projekt „Technologia automatycznego generowania streszczeń i ekstrakcji informacji kluczowych dla dokumentów w j. polskim z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego” (w którym również pełni funkcję językoznawczyni, a także koordynatorki ds. marketingu i komunikacji).
 

Porad w pogotowiu udzielali także

Mariusz-Rutkowski.jpg

prof. dr hab. Mariusz Rutkowski

Współpracował z pogotowiem

w latach 2017–2021

Asia-male.jpg

dr Joanna Wołoszyn

Współpracowała z pogotowiem

w latach 2017–2020

Potrzebujesz porady?

 

Napisz do nas. Zapoznamy się z Twoim pytaniem i odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

bottom of page